Perspectief voor onze lokale ondernemers

De vorige keer schreven we dat we als Beekse VVD in de laatste raadsvergadering 6 voorstellen hebben ingediend ter verbetering van het plan dat HOI Werkt heeft opgesteld voor het beleid in de komende raadsperiode. We hebben ons daarbij gebaseerd op ons verkiezingsprogramma en de 6 ‘Kernpunten’ daarin. In dit artikel gaan we nader in op de 2 voorstellen die betrekking hebben op de ondernemers in onze gemeente.

Het eerste voorstel betrof het zorgen voor voldoende ruimte voor onze lokale ondernemingen. In het VVD-verkiezingsprogramma kunt u lezen dat wij trots zijn op onze lokale bedrijven, klein en groot. Ze dragen namelijk sterk bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. HOI Werkt focust in haar plan sterk op de toeristische sector, maar de VVD ziet het veel breder. Concreet hebben we de volgende tekst voorgesteld: “Een breed, sterk, innovatief en gevarieerd opgebouwd bedrijfsleven is van groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom bereiden we deze periode plannen voor om ook na 2026 voldoende grond aan bedrijventerrein beschikbaar te hebben voor nieuwvestiging, uitbreiding en verplaatsing.” 

Ons tweede voorstel ging over de agrarische sector. In onze verkiezingsprogramma hebben we geschreven dat we perspectief willen bieden, zowel aan degenen die willen stoppen of willen omschakelen naar een andere sector als degenen die wel door willen met boeren. HOI Werkt noemt in haar akkoord wel de eerste groep maar niet de tweede. Daarom hebben we voorgesteld toe te voegen: “Agrarische bedrijven die duurzaam zijn of worden ingepast in de omgeving, moeten binnen de toepasselijke landelijke en provinciale regelgeving kunnen uitbreiden om aldus te kunnen voldoen aan eisen met betrekking tot milieu, klimaat, energietransitie, dierenwelzijn en andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” De VVD is namelijk van mening dat we als gemeente geen aanvullende verplichtingen aan agrarische bedrijven moeten opleggen bovenop de landelijke en provinciale regels. Beide voorstellen werden gesteund door het CDA maar HOI Werkt was tegen, zodat de voorstellen met de kleinst mogelijke meerderheid zijn verworpen.