Conclusie is helder: HOI Werkt wil macht niet écht delen

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een bijzondere situatie ontstaan in Hilvarenbeek. HOI Werkt heeft met 9 zetels de absolute meerderheid behaald en kan dus alleen de wethouders benoemen en het beleid voor de komende vier jaar vaststellen. HOI Werkt heeft evenwel VVD en CDA uitgenodigd om samen een ‘samenlevingsakkoord’ op te stellen, aan de hand van een opgesteld procesvoorstel.


De VVD Hilvarenbeek kon en kan zich niet in het procesvoorstel vinden. In onze reactie van 4 april 2022 noemen we drie principiële bezwaren. Kort samengevat is het eerste dat het voorgestelde proces te complex en tijdrovend is, en het mantra ‘vernieuwen om te vernieuwen’ lijkt te huldigen. Daar zijn onze inwoners niet mee gediend en het kan volgens ons aanzienlijk sneller en simpeler. Daar hebben we ook een concreet voorstel voor gedaan.


Ons tweede bezwaar is dat we het financiële kader volledig missen. De VVD wil dat alle drie de partijen voorafgaand aan de start van de onderhandelingen uitspreken dat het op te stellen akkoord financieel solide moet zijn, waarbij de financiële tekorten niet simpel worden vertaald naar belastingverhogingen.


Ons derde principiële bezwaar tegen het procesvoorstel betreft de benoeming van de wethouders. De VVD heeft in de campagne duidelijk uitgedragen dat wij wethouders uit de eigen gemeente willen. Daarnaast willen we geen herhaling van de grote kloof die de afgelopen periode bestond tussen raad en college, die serieus ten koste is gegaan van de bestuurskracht. Uit reacties van inwoners maken wij op dat dit standpunt in onze bevolking zeer breed wordt gedeeld. Concreet hebben wij voorgesteld dat HOI Werkt, CDA en VVD ieder één wethouder voordragen, waarbij ze alle drie hun eigen (selectie)procedure mogen volgen. De kandidaat-wethouder vanuit de VVD hebben we voor de verkiezingen al bekend gemaakt. Vanzelfsprekend moeten de wethouders over de vereiste kwaliteiten beschikken en moet er een goed en slagvaardig team worden gevormd.


HOI Werkt heeft in zijn reactie van 8 april 2022 een zekere opening geboden op de eerste twee punten, zonder daar overigens echt helder over te zijn. Op deze punten zouden we verder kunnen praten.


Komen we op het derde punt, de benoeming van de wethouders. De VVD heeft hier zoals gezegd een zeer concreet voorstel gedaan en het CDA eveneens. Ik citeer letterlijk uit ons voorstel: “Aangezien medeverantwoordelijkheid dragen alleen denkbaar is als je ook mede aan het stuur zit, stellen wij voor dat HOI Werkt, VVD en CDA ieder één wethouder voordragen, waarbij ze ieder hun eigen (selectie)procedure mogen volgen.” In de reactie van HOI Werkt lezen we:

“Wethouders solliciteren en tonen aan dat ze de kwaliteiten hebben om een gemeente te besturen.”

“Ook vinden we dat de samenstelling van het college recht moet doen aan de verkiezingsuitslag.”

“Als VVD en CDA een kwalitatief goede kandidaat voordragen, dan kan hij of zij meedoen in de procedure.”

Bij deze laatste zin is voor ons niet duidelijk wat HOI Werkt nu precies voor ogen heeft. Maar belangrijker is dat wij (en het CDA) een duidelijke voorstel hebben gedaan, namelijk iedere partij draagt een eigen wethouder voor. Onze concrete vraag aan HOI Werkt is nu: is onze conclusie juist dat jullie in jullie reactie van 8 april 2022 dat concrete voorstel afwijzen?


In reactie liet HOI Werkt weten dat zij vasthouden aan de selectieprocedure, omdat zij slechts op deze manier een comfortabel gevoel hebben bij de samenstelling van het college. Tegenopmerkingen van de VVD en het CDA werden hierbij steevast gebagatelliseerd.


Na deze reactie van HOI Werkt kan de VVD maar één conclusie trekken en dat is dat HOI Werkt de macht niet écht, daadwerkelijk, wil delen met CDA en VVD. We mogen wel aanschuiven en medeverantwoordelijkheid dragen, maar de meerderheid beslist. Echter, in naam meedoen maar niet echt mee mogen sturen, daar passen we voor. De VVD beëindigt daarom hierbij onze deelname aan dit proces.


Wij zullen vanuit een kritische en actieve oppositie een tegenmacht vormen tegen de macht die HOI Werkt met haar absolute meerderheid in de raad nu eenmaal heeft. We zullen vanuit de inhoud de voorstellen van het college beoordelen en waar zinvol eigen voorstellen indienen. We zullen het geluid van de kiezers en inwoners vertolken die níet op HOI Werkt hebben gestemd. Goede ideeën zullen we steunen, minder goede plannen zullen we proberen bij te sturen en slechte voorstellen zullen we bestrijden. Steeds met het belang van de inwoners van Hilvarenbeek in gedachten.