VVD on Tour van start!

Zaterdag 5 maart trokken verschillende VVD-kandidaten naar Den Horst in Haghorst en Hercules in Diessen om daar in gesprek te gaan met de inwoners en belangenbehartigers van Haghorst, Baarschot en Diessen. Het leverde leuke en goede gesprekken op!

© VVD Hilvarenbeek

Op zaterdag 5 maart is de VVD Hilvarenbeek ‘On Tour’ gegaan om in gesprek te gaan met onze inwoners. In de ochtend bezochten we Den Horst in Haghorst. Met een vertegenwoordiging van de Coöperatie en een aantal andere inwoners hebben we allereerst ingezoomd op het ontwerp-bestemmingsplan De Welder 2, dat zo’n 55 woningen moet gaan tellen. 


De VVD wil een Actieplan Wonen vaststellen met daarin voor elke kern een concrete planning van de woningbouw voor de komende jaren. Dit gebaseerd op het beginsel ‘bouwen naar behoefte’ en van daaruit hebben we ook gekeken naar de voorgestelde verhouding 70% koop en 30% huur alsmede naar de soort woningen en de doelgroepen. Conclusie is dat hier nog de nodige vragen over bestaan en mogelijk de wens tot aanpassing. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat aanpassingen het bestemmingsplan nog verder zullen vertragen, en dat wil eigenlijk ook niemand. Als er geen zienswijzen komen, kan de raad het plan mogelijk nog in juli vaststellen, anders wordt het later.


Een volgend onderwerp was uiteraard Hart van Haghorst. De gemeenteraad zal vermoedelijk op 10 maart fase 1 goedkeuren, dat wil zeggen nieuwbouw van de school op de plaats van Den Deel, beperkt onderhoud aan de gymzaal en de bouw van een aantal woningen. Fase 2 is dan de bouw van een multifunctionele accommodatie (tevens gymzaal) op de locatie van de twee huidige horecazaken. Iedereen was het er over eens dat fase 2 cruciaal is voor de leefbaarheid van Haghorst en zeker moet doorgaan, maar dat dit geen eenvoudige opgave is. 


Tot slot is nog gesproken over de samenwerking tussen EDN ’56 en SVSOS, met name voor de jeugdteams. In verband daarmee bestaat de wens om het fietspad langs het kanaal te verlichten, zodat de jeugdige voetballertjes veilig van Haghorst naar Biest-Houtakker en vice versa kunnen fietsen De VVD ondersteunt deze wens en beziet of hier een combinatie te maken is met het snelfietspad van Tilburg naar Eindhoven dat in de pen zit.

 

’s Middags was een vergelijkbare bijeenkomst in Hercules in Diessen. Naast diverse inwoners waren ook Wij-Wel en de werkgroep Leefbaarheid Baarschot vertegenwoordigd. Ook hier werd gestart met woningbouw, te weten het onlangs gepresenteerde plan Vroonacker 4. Een plan dat vele vragen oproept. Het voorstel van het college om maar liefst 40% van de woningen in de huursector aan te bieden, sluit volgens de meeste aanwezigen niet aan bij het hiervoor al genoemde streven ‘bouwen naar behoefte’, en de VVD Hilvarenbeek is het daarmee eens. Ook de soort woningen werd kritisch bekeken: een substantieel deel bestaat uit woningen zonder tuin, namelijk appartementen en ‘rug-aan-rugwoningen’. Past dat wel in een uitbreidingswijk van een dorp, zo was de vraag? De gedachte die hierachter zit – namelijk om te voorkomen dat starterswoningen worden uitgebouwd en daardoor bij doorverkoop niet meer betaalbaar zijn voor starters – is zeker sympathiek, maar er moeten ook andere oplossingen te bedenken zijn voor dit probleem. Voor de VVD is over Vroonacker 4 dan ook zeker nog niet het laatste woord gezegd en we roepen iedere geïnteresseerde op om mee te praten in de omgevingsdialoog op 14 maart.


Iedereen was het er vervolgens over eens dat Hercules als thuis voor sport en verenigingen een onmisbare voorziening is voor Diessen. En trouwens ook voor Baarschot, want die kern is voor dit soort voorzieningen volledig aangewezen op Diessen. Daarnaast zijn er in Baarschot wensen ten aanzien van de inbreidingswijk Brouwershof (graag gespreid in de tijd bouwen) en de Baarschotsestraat (reconstructie van de weg en het fietspad afwikkelen).


Tot slot gaf Jac Linnemans namens Wij-Wel een presentatie over “Het Warme Hart van Diessen”, waarin jong en oud allebei een plek moeten krijgen. En dat vormde dan weer een mooi bruggetje naar de bijeenkomst van de VVD op dinsdag 8 maart over ‘gezond oud worden in de gemeente Hilvarenbeek’.

 

Beide bijeenkomsten zijn zeer geslaagd en hebben geleid tot een vruchtbare en nuttige uitwisseling van ideeën. Op zaterdag 12 maart is het de beurt aan Esbeek, Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Iedereen is welkom om te luisteren én om mee te praten!