Nieuwe insteek regionale inkoop lokale zorg!

We staan aan de vooravond van een belangrijk proces: de regionale inkoopstrategie voor het sociale domein. Belangrijk, omdat we zorg gaan inkopen voor inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Maar ook belangrijk vanwege de enorme bedragen (tientallen miljoenen Euro’s) die ermee gemoeid zijn. En niet in de laatste plaats, omdat we helaas al jaren zien dat er forse tekorten zijn binnen het sociale domein.

© vvdhilvarenbeek

Dit proces speelt zich af in regionaal verband, de regio Hart van Brabant. Er wordt een inkoopstrategie ontwikkeld die moet passen bij alle gemeentes én bij alle inwoners. Helaas is de rol van de gemeenteraad in dit omvangrijke proces erg beperkt. In een eerder stadium hebben we als raad zienswijzen kunnen indienen op de zogenaamde houtskoolschetsen, voor de niet ingewijden: de eerste gedachten over de inkoopstrategie. Als raad hebben we zienswijzen meegegeven die een Hilvarenbeekse kleur geven aan het regionale proces.

Vanaf nu ligt de bevoegdheid bij de colleges en wordt de raad wel geïnformeerd, maar mag en kan zij geen besluiten meer nemen. 

Waar gaat het nu eigenlijk om? Het gaat om het leveren van zorg aan hen die het nodig hebben. Het gaat dus over mensen, individuen die steun nodig hebben van de gemeente. Dat moeten we in het oog blijven houden.

Als we kijken naar de huidige inkoop van zorg, dan zien we een systeem waar behoorlijk wat op aan te merken valt op verschillende vlakken. Het verleden kunnen we niet veranderen, we kunnen er wel van leren. Hoe is de zorg verlopen? Werd de cliënt op een goede manier geholpen? Is de zorgvraag minder geworden of zelfs niet meer nodig? Dit zijn zo maar wat vragen die we onszelf zouden kunnen stellen. Wij constateren dat hier de laatste jaren te weinig aandacht voor is geweest. Vooral bij complexe problemen is het van groot belang om te kijken of de cliënt (zorgvrager) wel echt wordt geholpen. Bij de start van dit inkoopproces hadden we de resultaten uit het verleden op dit punt heel goed kunnen gebruiken om verbeterslagen te maken. Helaas is dit te weinig gebeurt. 

Nogmaals, het verleden kunnen we niet meer veranderen, we kunnen wel kijken hoe we het in de toekomst beter kunnen gaan regelen. In de commissie heeft de VVD fractie meermaals gepleit voor datagedreven werken. Wij bedoelen hiermee dat er naast harde cijfers over bijvoorbeeld productie, financiën en aantal klachten, ook aandacht is voor de mens die de hulp nodig heeft. Analyseer die complexe zorgvragen en leer hieruit. Zorg dat de zorg nog beter wordt voor de cliënt! Om er zeker van te zijn dat dit wordt verankerd in de nieuwe inkoopstrategie heeft de VVD tijdens de laatste commissievergadering al min of meer aangekondigd dat we hierop zouden terugkomen. Op initiatief van de VVD dienden we samen met de collega’s van HOI Werkt en het CDA een amendement in, waarmee we onze mening via de portefeuillehouder hebben meegegeven naar de regio. 

Een ander belangrijk punt waarvan we zeker willen weten dat het wordt verankerd in het nieuwe inkoopbeleid zijn cliëntgerichte toegangs-, uitvoerings- en toetsingscriteria. Een hele mond vol, maar eenvoudig gezegd komt het er op neer dat de zorg moet passen bij de cliënt. Door al aan de voorkant te beginnen, de toegangscriteria, zorgen we voor een goede match tussen de zorgvraag en de zorgaanbieder. De tweede stap zijn de uitvoeringscriteria. De zorgaanbieder moet zijn zorg aanpassen aan de cliënt. Ook daar moet de match zitten. Als laatste de toetsingscriteria. Zorg afschalen mag een doelstelling zijn. Belangrijk is dan om te toetsen of de geleverde zorg zijn effect heeft gehad. Is de cliënt / zorgvrager echt geholpen.

Als raad zijn we ook nieuwsgierig. We willen weten wat er nu precies wordt gevraagd aan de zorgaanbieders, wat zijn de uitvraagcriteria. Graag hadden we als raad hierover besloten, maar de bevoegdheid ligt niet bij ons. Als dat niet kan willen we dus in elk geval weten hoe en wat er wordt uitgevraagd.

Kortom de VVD kiest voor doen ook in het sociale domein! Maak de zorg nog beter!