Meer aandacht voor helikoptervluchten Defensie

Oefenen met helikopters is noodzakelijk maar de vluchten van de vliegbasis Gilze-Rijen over onze gemeente naar het oefengebied voor laagvliegen Oirschotse Heide veroorzaken wel stevige overlast. VVD Hilvarenbeek vraagt het college om overleg met Defensie: meer informatie voor onze inwoners en structureel overleg met als doel vermindering van de overlast.

Het is bekend dat op de vliegbasis Gilze-Rijen helikopters zijn gestationeerd die onder meer worden ingezet bij operaties in diverse internationale brandhaarden. Het vliegen op lage hoogte, zeker bij duisternis en onder dreiging van een tegenstander, vergt veel en intensieve training en ervaring. Er moet dus veel worden geoefend, onder meer boven het laagvlieggebied Oirschotse Heide. Gevolg daarvan is dat de helikopters veelvuldig van de vliegbasis naar dat laagvlieggebied en terug vliegen.

Deze vluchten veroorzaken overlast. De klachten betreffen onder meer (ernstige) geluidsoverlast, overlast door zware trillingen (‘de koffiekopjes dansen op tafel’), verstoring van nachtrust, stress bij dieren en schade aan zonnepanelen. Vluchten in de avonduren en ’s nachts veroorzaken extra hinder en hetzelfde geldt voor de met twee rotoren uitgeruste chinooks. Brabants Dagblad heeft hier al diverse malen melding van gemaakt, onder meer op 31 maart 2017, 22 januari 2018, 18 februari 2018 en 11 augustus 2018 (te raadplegen via bd.nl).

De helikopters passeren bij hun vluchten ook onze gemeente, in het bijzonder het noordelijke deel daarvan. Uit contacten met diverse inwoners en met de Coöperatie Haghorst en Coöperatie Biest-Houtakker/Belangenorgaan Biest-Houtakker is ons gebleken dat er nog steeds forse overlast wordt ervaren. Daarbij bereikte ons onlangs een melding dat de helikopters niet alleen overvliegen maar soms hier ook lijken te oefenen in dalen en stijgen, met extra overlast tot gevolg. Verder zou men graag met Defensie in structureel overleg komen, maar dat wil vooralsnog niet erg lukken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Eerder heeft onze fractie desgevraagd via de griffier al een overzicht van de klachten uit onze gemeente ontvangen. Beschikt u inmiddels over een overzicht van de klachten tot en met 31 december 2018? Welke klachten en welk gedeelte van onze gemeente betreft het? Zit er een bepaalde lijn of ontwikkeling in het aantal en de aard van de klachten?

2. In het BD-artikel van 11 augustus 2018 zegt pluimveehouder Jeroen Bertens uit Haghorst dat hij burgemeester Palmen heeft gevraagd om te bemiddelen bij Defensie, “maar dat leverde tot nu toe niets op”. Kunt u aangeven welke acties uw college c.q. uw voorzitter heeft ondernomen en wat daarvan het resultaat was?

3. Bent u bereid (afhankelijk van het antwoord op vraag 2: opnieuw) contact te zoeken met Defensie over deze problematiek en hierover de raad maar zeker ook de beide Coöperaties en onze inwoners te informeren?

4. Bent u bereid Defensie uit te nodigen om, in samenspraak met de gemeente en de Coöperaties, een informatieavond over dit onderwerp te organiseren en een overlegstructuur op te zetten?

5. Heeft u hierover contact gehad met regiogemeenten die hier ook mee worden geconfronteerd, zoals Gilze-Rijen, Goirle, Tilburg en Oirschot? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd? Zo nee, acht u dit zinvol? Is het mogelijk de krachten te bundelen en gezamenlijk in overleg te gaan met Defensie?

Voor de goede orde willen we benadrukken dat we noch de verwachting noch de wens hebben dat de vluchten zullen stoppen. Dat zou niet realistisch zijn en bovendien niet wenselijk. Oefenen is noodzakelijk voor de inzet van onze strijdkrachten en daarbij zijn vluchten tussen de basis en de laagvlieggebieden onontkoombaar. Wel zouden we graag zien dat onze inwoners hierover meer en beter worden geïnformeerd. Als er een overlegstructuur wordt georganiseerd tussen Defensie, de gemeente en de Coöperaties kan de overlast van de vluchten wellicht worden verminderd door aanpassingen van gevolgde routes, aantallen vluchten, vliegtijden etc. Wij hopen dat de gemeente Hilvarenbeek hieraan een bijdrage kan leveren.