Geen steun voor pleidooi 'vaart maken met duurzame energie'

We horen het klimaatgoeroe Jan Rotmans op de Hilvarenbeekse Klimaattop op 7 maart 2018 nog zeggen: vlucht niet in commissies en vergaderingen, maar neem concreet actie, anders komt er van de energietransitie niets terecht. De VVD is helaas de enige partij in Hilvarenbeek die deze oproep serieus neemt.

De voortgang van initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking in onze gemeente dreigen nu ernstig te worden vertraagd. De gemeenteraad heeft zelf 14% duurzaam opgewekte energie in 2020 als doelstelling geformuleerd. Verschillende inwoners zijn hier met initiatieven op ingesprongen, onder wie Thijs van Oirschot die een concreet plan heeft voor een grootschalig zonnepark in Haghorst nabij de A58. Zijn project heeft de steun van Coöperatie Hilverstroom en biedt inwoners van onze gemeente de mogelijkheid om te participeren. De realisatie van dat project dreigt in de knel te komen als gevolg van trage besluitvorming bij de gemeente. Reden voor de VVD om een motie in te dienen om vaart te maken. Concreet stelden we voor om de visie die de provincie eist om grootschalige energieprojecten mogelijk te maken uiterlijk in december 2018 vast te stellen en vooruitlopend op de vaststelling van die visie de planologische procedures die nodig zijn voor kansrijke projecten alvast te gaan voorbereiden. Als we daar pas na vaststelling van de visie mee beginnen, dreigen die projecten fors te worden vertraagd, waardoor deadlines voor subsidieaanvraag niet worden gehaald en de haalbaarheid van de projecten in het geding komt.

Helaas wilde geen enkele andere partij onze motie ondersteunen, met als argument dat eerst de visie moet worden vastgesteld voordat concrete projecten in behandeling kunnen worden genomen. Dat hiermee het halen van de doelstelling voor 2020 waarschijnlijk onmogelijk wordt, accepteert men blijkbaar.

De VVD Hilvarenbeek betreurt het dat de raadsmeerderheid hiermee kiest voor een formele opstelling en ‘van binnen naar buiten’ blijft denken. De VVD wil dat de gemeente veel meer ‘van buiten naar binnen’ gaat denken en ervoor zorgt dat maatschappelijk belangrijke initiatieven niet stuklopen op gemeentelijke regeltjes en bureaucratie. De VVD kiest voor doen!